Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nhiều chuyển biến trong công tác khuyến học, khuyến tài

2017 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Ngọc Tú

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6578.- tr.6
ĐKCB BTC.005101

Chi tiết

Giới  thiệu bài phỏng vấn ông Huỳnh Đăng Khanh, chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Bình Định về những kết quả nổi bật của Hội khuyến học tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng hoạt động của Hội sau Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022.