Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Làm giàu từ trang trại VietGAP

2016

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Phú Mỹ

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Kinh tế nông thôn, số 13 (1020), T6, 25/3/2016, tr. 12

Chi tiết

Khuyến nông, Trang trại, VietGAP, Tây Phú, Tây Sơn