Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể: Xây dựng NTM ở Bình Định nở hoa

2016 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Phú Mỹ

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Báo Kinh tế nông thôn, số 21 (1028), T6, 20/5/2016, tr.02