Quản trị

Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tai biến thiên nhiên ở tỉnh Bình Định và các giải pháp thích ứng giảm nhẹ

2009 Vietnamese

Tải về

Tài liệu này chỉ sử dụng tại Thư viện Bình Định. Mong bạn đọc thông cảm.

Đăng nhập

Tác giả

Phạm Việt Hùng

Số đăng ký, Nguồn trích

Nguồn Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, 2009. Kỷ yếu hội thảo quốc gia Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Sa Pa, 5-6/12/2009. Trung tâm NC TN&MT, ĐHQGHN, Hà Nội: 276 trang.